Adatvédelmi nyilatkozat

Az balmaz-sutode.hu oldal felhasználói részére

Hatályos: 2019. január 1-től

1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön számára Balmaz-Sütöde Kft. (székhely: 4060 Balmazújváros, Böszörményi Út 61-63., adószám: 12559941-2-09)  https://www.balmaz-sutode.hu/ webcímen elérhető szolgáltatásaival összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

Az Balmaz-Sütöde Kft.-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Vállalkozásunk bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. A Balmaz-Sütöde Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. A személyes adatok megadása alapvetően önkéntes, azonban előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kötelezőnek vagy szükségesnek (*) jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk Önnek az igénybevett szolgáltatást. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudunk biztosítani Önnek egyes szolgáltatásokat.

2. Kik vagyunk?

 • Adatkezelő neve: Balmaz-Sütöde Kft.
 • Székhelye: 4060 Balmazújváros, Böszörményi Út 61-63.
 • Cégjegyzékszáma: 09-09-007632
 • e-mail: balmaz-sutode@t-online.hu
 • telefonszám: +36 52 370 157

3. Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?

A Tájékoztató hatálya kiterjed a https://www.balmaz-sutode.hu/ weboldalt látogató és ott valamely szolgáltatást igénybevevő felhasználók személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön”).

  4. Milyen cookie-kat használunk?

A Honlap cookie-kat használ. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az adatkezelés céljáról, a cookie-k által gyűjtött adatokról és a cookie élettartamáról Cookie tájékoztatónkban olvashat bővebben.

4.1 Google Analytics

Az adatkezelő weboldala használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. cég („Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére mentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie-k által a honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival.
Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni.
Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést.
Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapra:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

4.2 Facebook Pixel

Ezen a weboldalon egy írországi Facebook Pixel korlátozottan integrált (Website-Custom-Audience-Pixel). A Pixel által a weboldal használatáról található információk (pl. információ a megtekintett termékekről) Önnek pl. abban segítenek, hogy Facebook fiókjában az előnyben részesített termékek jelenjenek meg. Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, vagy EU-ban Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

A Facebook a Privacy Shield Megállapodás szerint hitelesített, amely garantálja az európai adatvédelmi jogszabályok betartását ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).

A Facebook-Pixel segítségével egyrészt a Facebook meghatározhatja a hirdetések megjelenítésének célcsoportját (az úgynevezett “Facebook-Ads”) az online ajánlatunk látogatóinak. Ennek megfelelően a Facebook Pixel segítségével megjelenítjük a Facebook hirdetéseket, amelyeket csak azoknak a Facebook-felhasználóknak küldenek el, akik érdeklődést mutatnak az online ajánlataink iránt, vagy akiknek bizonyos funkciói vannak (pl. érdeklődés bizonyos témákban vagy az általuk meglátogatott termékeken) Weboldalak határozzák meg), amelyet továbbítunk a Facebook úgynevezett “Egyéni közönségének”). A Facebook képpont segítségével meg szeretnénk győződni arról, hogy Facebook-hirdetéseink összhangban vannak a felhasználók potenciális érdeklődésével, és nem bosszantóak. A Facebook-Pixel segítségével nyomonkövethetjük a Facebook hirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célok esetén is, amelyben látható, hogy a felhasználót átirányították-e a weboldalunkra a Facebook-hirdetésre való kattintás után (úgynevezett „Conversion“).

Az adatok Facebook általi feldolgozása a Facebook adatkezelési politikájának része. Ennek megfelelően a Facebook Hirdetések bemutatására vonatkozó általános megjegyzések a Facebook adatkezelési politikájában ismertetettek: https://www.facebook.com/policy . A Facebook Pixelről és annak működéséről részletes információkért látogasson el a Facebook súgójába: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 .

Ön kifogásolhatja a Facebook Pixel használatát és az adatok felhasználását a Facebook hirdetések megjelenítéséhez. A Facebookon megjelenített hirdetések típusainak meghatározásához a Facebook által létrehozott oldalra léphet, és követheti a használati alapú hirdetési beállítások utasításait: https://www.facebook.com/settings?tab=ads . A beállítások függetlenek a platformtól, azaz minden eszközön, például asztali számítógépen vagy mobileszközön is alkalmazhatóak.

5. Végzünk-e automatikus döntéshozatalt vagy profilozást?

Az Ön személyes adataival összefüggésben elképzelhető, hogy profilalkotásra kerül sor a Cookie tájékoztatóban foglaltak szerint.

6. Milyen jogok állnak az Ön rendelkezésére?

 • Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Balmaz-Sütöde Kft. által kezelt személyes adatai tekintetében
 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a Balmaz-Sütöde Kft. vagy harmadik személy jogos érdeke miatt történik, vagy közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történik (lsd. a fenti 4. pont);
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 7 pont);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.

6.1. Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el.

A Balmaz-Sütöde Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Balmaz-Sütöde Kft. nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül, úgy tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól.

Amennyiben Ön nem ért egyet a Balmaz-Sütöde Kft. válaszával vagy intézkedésével, úgy a 8. pontban feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

6.2 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Balmaz-Sütöde Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

6.3 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Balmaz-Sütöde Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

6.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Balmaz-Sütöde Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;
 • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;
 • ha a személyes adatokat a Balmaz-Sütöde Kft. jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

A személyes adatot a Balmaz-Sütöde Kft.nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

6.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Balmaz-Sütöde Kft. jogos érdekén alapuló vagy közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen. Ebben az esetben a Balmaz-Sütöde Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat a Balmaz-Sütöde Kft. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

7. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

7.1 Panaszjog

Amennyiben Ön nem ért egyet a Balmaz-Sütöde Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

7.2 Bírósághoz fordulás joga

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet a Balmaz-Sütöde Kft. ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

8. Mit jelentenek a Tájékoztatóban használt egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek?

8.1 Legfontosabb fogalmak

“adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

“adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a Balmaz-Sütöde Kft.) nevében személyes adatokat kezel;

“adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Balmaz-Sütöde Kft.);

“adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

“személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

“érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

8.2 A Balmaz-Sütöde Kft. adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek

A Balmaz-Sütöde Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Balmaz-Sütöde Kft. minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

9. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A Balmaz-Sütöde Kft. megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a frissített változatot közzéteszi, ezért kérjük, időről időre látogasson el honlapunkra. Az érdemi változásokról a Balmaz-Sütöde Kft. emellett mindig megfelelő tájékoztatást nyújt