Adatvédelmi nyilatkozat

amely készült a Balmaz-Sütőde Kft. (adószám: 12559941-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-007632, nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága, székhely: 4060 Balmazújváros, Böszörményi út 61-63.) partnerei részére a www.balmaz-sutode.hu weboldal használata kapcsán.

Vállalkozásunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként a működése során ügyfelei, partnerei, a vele kapcsolatban lévő természetes személyek, valamint azon természetes személyek, akiknek adatai a birtokába jutnak (a továbbiakban valamennyien együtt: Érintettek) adatainak védelmét és biztonságát, adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartását, érvényesítésének lehetőségét rendkívül fontosnak tartja. Erre figyelemmel a hatályos magyar és európai jogi rendelkezések betartása céljából és érdekében az alábbi rövid tájékoztatást nyújtja mindazon Érintettek részére, akik Vállalkozásunk honlapján található információk alapján kívánják velünk felvenni a kapcsolatot azzal, illetve a fenti oldalt meglátogatják, az oldalon folytatott tevékenységünk alapján: 

Az oldal használata során kötendő szerződések távollévők között kötött szerződésnek minősülnek, erre figyelemmel a jelen Szabályzatban – amely Vállalkozásunk teljes Adatvédelmi-adatkezelési szabályzatának része – a távollévők között internetes információk alapján kötött szerződés általánosan elfogadott terminusa szerint az oldalt „Webáruház” megnevezésen említjük, figyelemmel arra, hogy funkcióját tekintve – bár a közvetlen értékesítés nem ennek moduljai útján történik – a célja Vállalkozásunk értékesítési forgalmát növelni, termékeinket az Ön részére igényeinek megfelelően értékesíteni.

Ki az Adatkezelő?

Az Adatkezelő a jelen tájékoztató vonatkozásában:

Név: Balmaz-Sütőde Kft.

Székhely: 4060 Balmazújváros, Böszörményi út 61-63.

Cégjegyzékszáma: 09-09-007632

Nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Kamarai tagság: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara / Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Statisztikai számjel: 12559941-1071-113-09

Adószám: 12559941-2-09 (Közösségi adószám: HU12559941)

Képviseli: Fülep Zsolt ügyvezető

Számlaszám: OTP Bank, 11738091-21452093-00000000

Telefon: 06-30-8298-456

E-mail: ertekesites.balmaz@gmail.com

Tárhelyszolgáltató: Rackforest Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Az adatkezelésért felelős személy Fülep Zsolt, akinek postacíme és telefonszáma megegyezik a fenti postacímmel és telefonszámmal.

Kik az Érintettek?

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetve is – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. 

Érintett lehet Ön a fenti címen található Webáruház és weboldal kapcsán akkor, ha 

- a weboldalt, Webáruházat meglátogatja, 

- a Webáruházban tevékenységet végez

- a Webáruházban regisztrál, 

- a Webáruházban ajánlatot kér,

- a weboldal adatai alapján bennünket telefonon megkeres

Miért és mennyi ideig kezeljük az Ön adatait?

Erre a kérdésre a válasz az attól függ, hogy Ön hogyan került velünk kapcsolatba. Vállalkozásunk adatkezelési tevékenységei során az alábbi adatait kezeljük: 

I. Egyszeri információkérés

Az információkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Ehhez az adatokat Ön szolgáltatja részünkre, amikor Vállalkozásunkat megkeresi. Vállalkozásunk a kérése teljesítése során kizárólag akkor kérhet többletadatokat, ha a kért információ szolgáltatásához az Ön pontosabb beazonosítása szükséges. 

Egyszeri információkérés során Ön akkor lesz Érintett, ha Vállalkozásunktól információt kér a személyes adatainak megadása mellett. 

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli egyszeri információkérés során: 

adat megnevezése

adatkezelés célja

név

az Ön azonosítása annak érdekében, hogy Önnek a megfelelő információt tudjuk nyújtani és Önnel a kapcsolatot tudjuk tartani

cégnév

azon cég megnevezése, amelynek Ön kapcsolattartójaként regisztrál

e-mail cím

az Önnel történő kapcsolattartás az információ nyújtása során

az Ön által feltett kérdés tartalma

válaszadás

az Ön által küldött e-mailben szereplő egyéb adatok (pl. telefonszám, speciális paraméterek)

annak biztosítása, hogy Önnel a kapcsolatot akár rövid úton (telefonon) tudjuk tartani, illetve az Önnek nyújtandó információ minél nagyobb pontossága

 

Amennyiben az Ön által feltett kérdés üzleti titkot érint, és a fenti adatokból nem derül ki, hogy Önnek van-e jogosultsága ezen információ megismerésére, úgy Vállalkozásunk Öntől további azonosítót kérhet (megbízólevél számát, tartalmát, meghatalmazást). A többletadatok megadása szintén az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, annak elmaradása esetén azonban Vállalkozásunk az információkérés teljesítése során olyan tartalmú nyilatkozatot bocsát ki, amely szerint az érdemi válaszadás nem valósulhat meg, és amelyben az adatszolgáltatás megtagadásának jogszabályi alapjait rögzítjük.

Ezeket az adatokat Vállalkozásunk, mint Adatkezelő kizárólag a cél megvalósulásáig kezeli, azaz azokat töröljük, amint a kérdése az Ön számára megnyugtató módon, teljeskörűen megválaszolásra került, vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy akkor, amikor Vállalkozásunk kibocsátja az adatszolgáltatást megtagadó, jogszabály megjelölésével megfelelően alátámasztott nyilatkozatát. 

Adattovábbítás az egyszeri információkérés kapcsán nem történik. 

Az egyszeri információkérés jelen Webáruház kapcsán e-mailben történhet. Vállalkozásunk telefonon kizárólag már folyamatban lévő ajánlatkérések, szerződések kapcsán szolgáltat adatokat.

Az Ön adataihoz egyszeri információkérés során Vállalkozásunk értékesítéssel foglalkozó munkatársainak, illetve ügyvezetőjének van hozzáférése. 

II. Ajánlatkérés

Az ajánlatkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Ehhez az adatokat Ön szolgáltatja részünkre, amikor Vállalkozásunkhoz valamely, a Webáruházban található termékünk megvásárlása céljából ajánlatkéréssel fordul bármely kapcsolattartási formán keresztül. Egyedi ajánlatkérés is lehetséges az ertekesites.balmaz@gmail.com e-mail címre történő e-mail küldéssel.

Tekintettel arra, hogy a regisztráció során az Ön kapcsolattartói nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét rögzítettük, ajánlatkérés esetén Ön Érintett lesz.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli ajánlatkérés során: 

adat megnevezése

adatkezelés célja

név

az Ön azonosítása annak érdekében, hogy Önnek a megfelelő ajánlatot tudjuk nyújtani és Önnel a kapcsolatot tudjuk tartani

telefonszám

az Önnel történő kapcsolattartás az ajánlattétel során, az ajánlatkérés esetleges pontosítása

e-mail cím

az Önnel történő kapcsolattartás az ajánlattétel során az Ön által feltett kérdés tartalma válaszadás

az Ön által megjelölt ajánlatkérés

ajánlatadás

az Ön által megjelölt teljesítési határidő

amennyiben az e-mailben teljesítési határidőt jelöl meg, úgy ezen adatot Önhöz köthető személyes adatként kezeljük, amely adat kezelésének célja az ajánlatadás

az Ön által megjelölt speciális igények

amennyiben az e-mailben teljesítési határidőt jelöl meg, úgy ezen adatot Önhöz köthető személyes adatként kezeljük, amely adat kezelésének célja az ajánlatadás

 

Ezeket az adatokat Vállalkozásunk, mint Adatkezelő kizárólag az ajánlat érvényességi idejének lejártáig kezeli, azaz azokat töröljük az általunk tett ajánlatban szereplő határidőt követő munkanapon. 

Adattovábbítás ajánlatkérés során nem történik. 

Az Ön adataihoz ajánlatkérés során Vállalkozásunk értékesítéssel foglalkozó munkatársainak és ügyvezetőjének van hozzáférése. 

III. Vásárlás a Webáruházban

Webáruházunkban regisztráció nélkül vásárolhat. A vásárlás során az adatokat az Érintett szolgáltatja részünkre, amikor a Vállalkozásunk által üzemeltetett fenti Webáruházban a vásárlás során az adatait megadja. 

Vásárlás során Ön akkor lesz Érintett, ha a Webáruház online felületén vásárol. A vásárlás olyan speciális, termékértékesítésre irányuló szerződés, amely papír alapon nem kerül rögzítésre, azt a felek kizárólag elektronikus úton hozzák létre, és amelynek célja az Ön, mint magánszemély vagy az Ön által képviselt gazdasági társaság kapcsolattartója Vállalkozásunktól a saját részére vagy az Ön által képviselt gazdasági társaság igényeinek megfelelő termékekre ajánlatot tudjon kérni, ezt követően pedig megvásárolhassa a terméket.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli vásárlás során: 

adat megnevezése

adatkezelés célja

név

az Ön azonosítása annak érdekében, hogy Önnel a kapcsolatot tudjuk tartani

telefonszám

az Önnel történő kapcsolattartás

e-mail cím

az Önnel történő kapcsolattartás

az Ön kapcsolattartói címe

az Önnel történő kapcsolattartás

 

Az adatkezelés jogalapja: az ajánlat elfogadását követően létrejött szerződés teljesítése. A vásárlás során létrejövő szerződést az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

Az adatkezelés időtartama: 1 év.

A vásárlás során adatfeldolgozó a tárhelyszolgáltató, valamint a fizetés lebonyolításában közreműködő OTP Mobil Kft.

A tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: Rackforest Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-70-362-4785

E-mail cím: info@rackforest.com

Cégjegyzékszám: 01-09-914549

Adószám: 14671858-2-41

 

OTP Simple fizetési mód esetén Ön elhagyja Webáruházunkat, és átkerül a fizetési szolgáltató webhelyére. A fizetési szolgáltató webhelyén az Ön által megadott bármilyen személyes adat, valamint a fizetési szolgáltató által az Ön személyes adataival kapcsolatban végzett feldolgozási tevékenység vagy adattovábbítás a fizetési szolgáltató adatvédelmi szabályzatának hatálya alá tartozik. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Balmaz-Sütőde Kft., mint adatkezelő által a www.balmaz-sutode.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthtető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Az adatfeldolgozás célja a Webáruház üzemeltetésének, valamint a megrendelt termék(ek) fizetésének biztosítása, módja: a vásárlást az Érintett közvetlenül az Adatfeldolgozó által üzemeltetett http://www.balmaz-sutode.hu cím alatt található Webáruház adatbázisában rögzíti. 

A vásárlói adatok kezelése elektronikusan történik, az Adatfeldolgozó szerződött partnerei által üzemeltetett szervereken. 

A Webáruházban történt regisztráció során megadott adataihoz értékesítéssel foglalkozó munkavállalóink, ügyvezetőnk, valamint az Adatfeldolgozó rendszergazdája fér hozzá.

IV. Nyilvántartott adatok törlése

A nyilvántartott adatok törlésére irányuló kezdeményezés során az adatokat az Érintett szolgáltatja részünkre, amikor a Vállalkozásunk által üzemeltetett fenti Webáruházban kapcsán e-mail útján, postai úton vagy ügyfélszolgálatunkon történő személyes megjelenéssel adatainak törlését kezdeményezi. 

Az adatok törlése során Ön akkor lesz Érintett, adatainak törlését kezdeményezi, vagy ha a Szolgáltató az üzleti modell változása (profilváltás) miatt az Ön adatait is törli. 

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli regisztráció Ön által kezdeményezett törlése során: 

adat megnevezése

adatkezelés célja

név

az Ön beazonosítása

telefonszám

az Önnel történő kapcsolattartás

e-mail cím

az Önnel történő kapcsolattartás

adatok törlését kezdeményező megkeresés időpontja

a szerződés létrejöttének, illetve megszűnésének meghatározása

 

Az adatkezelés jogalapja: felhasználói szerződés megszüntetése.

 

Az adatkezelés időtartama: az adatok törlését követő 5 évig, azaz a szerződés megszüntetését követően érvényesíthető polgári jogi igények elévüléséig. 

A regisztráció törlése során adatfeldolgozó a tárhelyszolgáltató, amelynek adatait a III. pontban már olvashatta.

Az adatfeldolgozás célja az Ön jogainak érvényesítése, módja: a regisztrációt a Szolgáltató közvetlenül az Adatfeldolgozó által üzemeltetett http://www.balmaz-sutode.hu cím alatt található Webáruház adatbázisából törli. 

A regisztrációs adatok kezelése elektronikusan történik, az Adatfeldolgozó szerződött partnerei által üzemeltetett szervereken. 

A regisztráció törlése iránti kérelem során megadott adataihoz értékesítéssel foglalkozó munkatársaink, ügyvezetőnk és az Adatfeldolgozó rendszergazdája fér hozzá.

V. Honlapunk meglátogatása

Honlapunkon statisztikai- és reklámcélokból cookie-kat használunk annak érdekébe, hogy meg tudjuk határozni, hogy a weboldalunk mely tartalmai a legérdekesebbek az Ön számára. Folyamatosan figyeljük weboldalunk látogatóinak számát és a leggyakrabban megtekintett tartalmakat. Az így gyűjtött adatokat statisztikai- és marketingcélokra használjuk, mint például:

  • a weboldalunk látogatószámának rögzítése,
  • a látogatók által az oldalunkon töltött idő rögzítése,
  • a különböző weboldalak látogatási sorrendjének rögzítése,
  • annak meghatározása, hogy a weboldalunk mely részei szorulnak változtatásra vagy
  • a weboldal optimalizálása.

A cookie az Ön eszközén tárolódik, az adott cookie lejárati ideje a táblázatban található, azonban Ön az eszközéről a cookie-kat a böngésző adatainak törlése során bármikor törölheti. Honlapunkon az alább szolgáltatásokat használjuk:

NÉV

SZOLGÁLTATÓ

CÉL

LEJÁRAT

TÍPUS

wp-settings-time-2

balmaz-sutode.hu

Belépés után a rendszer egyedi azonosítóval látja el a felhasználót, ami tárolja az egyedi beállításokat és jogosultásgokat.

1 év

HTTP

_gcl_au

Google Analytics

Ezt a cookie -t a Google egy sor hirdetési termék megjelenítésére használja, például valós idejű ajánlattételt harmadik fél hirdetők számára.

3 hónap

HTTP

mp_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_mixpanel

 

Ezt a cookie-t a Mixpanel állítja be a forgalom elemzésére, és különösen, hogy a felhasználók hogyan jutottak el a platformra.

1 év

HTTP

_fbp

balmaz-sutode.hu

A Facebook olyan reklám "szállítására" használja, mint például valós idejű ajánlattétel harmadik fél hirdetőitől.

3 hónap

HTTP

_fbc

balmaz-sutode.hu

Ez a süti akkor generálódik, mikor Ön egy Facebook hirdetésről kattintva jut el az adott honlapra.

2 év

 

wp-settings-2

balmaz-sutode.hu

Belépés után a rendszer egyedi azonosítóval látja el a felhasználót, ami tárolja az egyedi beállításokat és jogosultásgokat.

 

1 év

 

HTTP

_gid

balmaz-sutode.hu

Ez az időszak azt mutatja meg, hogy egy szolgáltatás mennyi ideig tud bizonyos adatokat tárolni és/vagy kiolvasni az Ön számítógépéről cookie, pixel, API, cookie nélküli nyomon követés vagy egyéb erőforrások használatával.

1 nap

HTTP

 

Facebook Pixel

A „látogatói tevékenység pixel” a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) egyik eszköze. A weboldallátogatások és a böngészési magatartás alapján ez az eszköz lehetővé teszi számunkra, hogy meghatározzuk a Facebookon történő hirdetéshez a célcsoportokat (ún. „Facebook-Ads” céljára). Arra is használjuk ezt az eszközt, hogy mérjük az online marketing tevékenységünk hatékonyságát. Így követni tudjuk a felhasználóink tevékenységeit, miután megnéztek és/vagy rákattintottak egy Facebook hirdetésre és megrendelést küldtek. Amikor meglátogatja a weboldalt, a pixelt közvetlenül integrálja a Facebook és egy sütit tárolhat az eszközén. Ha ezt követően belép a Facebookra vagy már be van jelentkezve a Facebookra, úgy az Ön weboldal látogatása rögzítésre kerül a profiljában. A gyűjtött adat anonim marad, amely azt jelenti, hogy nem látjuk az egyéni felhasználóink személyes adatait és nem kapcsoljuk azokat össze a felhasználóra vonatkozó más információval. Azonban ezeket az adatokat a Facebook tárolja és kezeli, így az adott felhasználói profilra vonatkozó következtetés levonása elképzelhető. A Facebook adatkezelésére a Facebook Adatfelhasználási Szabályzata szerint kerül sor. Ha nem rendelkezik Facebook hozzáféréssel, úgy Önt nem érinti ez a fajta adatkezelés. 

A Facebook „látogatói tevékenység pixel“deaktiválásához kérjük, kattintson ide: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=account_settings_menu

Google Ads

A Google AdWords szolgáltatásait használjuk annak érdekében, hogy külső honlapokon reklámanyagok segítségével (úgynevezett Google Ads) felhívjuk a figyelmet a vonzó ajánlatainkra. A reklámkampányok adataival kapcsolatban meg tudjuk állapítani, hogy az egyedi reklámozási intézkedések mennyire sikeresek. Érdekeltek vagyunk abban, hogy olyan reklámokat mutassunk Önnek, amelyek érdeklik Önt, hogy érdekesebbé tegyük a honlapunkat az Ön számára, és hogy sikerüljön a hirdetési költségeket pontosan kiszámítani. 

A Google az úgynevezett „AdServers”-en keresztül szolgáltatja a reklámanyagokat. E célból ad server cookie-kat használunk, amelyeken keresztül a siker mérésére szolgáló bizonyos paraméterek mérhetők, mint például a hirdetések közzététele vagy a felhasználók általi kattintások. Ha a Google Ads-en keresztül lép be a honlapunkra, a Google AdWords tárol egy cookie-t az Ön eszközén. Ezen cookie-k általában 30 nap után járnak le és nem céljuk az Ön személyes azonosítása. Ezen cookie számára általában az egyedi cookie azonosító, a reklámhatások elhelyezésenkénti száma (gyakoriság), az utolsó benyomás (a megnézés utáni átváltáshoz lényeges) és az opt-out információ (annak megjelölése, hogy a felhasználó nem kíván a továbbiakban címzett lenni) kerül tárolásra elemzési értékként.

Ezen cookie-k lehetővé teszik a Google számára, hogy felismerje az Ön internetböngészőjét. Ha egy felhasználó egy Ads ügyfél honlapjának bizonyos oldalait meglátogatja és az eszközén tárolt cookie nem járt le, a Google és az ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és átirányították erre az oldalra. Minden egyes AdWords ügyfél részére különböző cookie van kijelölve. Ennek következtében a cookie-k nem követhetők az AdWords ügyfeleinek honlapjain keresztül. 

Nem gyűjtünk és nem kezelünk semmilyen személyes adatot a fent említett reklámintézkedések keretében. Csak statisztikai értékeléseket kapunk a Google-től. Ezen értékelések alapján fel tudjuk ismerni, hogy a használt reklámintézkedések közül melyek a különösen hatékonyak. Nem kapunk semmilyen további adatot a reklámanyagok felhasználására vonatkozóan; különösen nem tudjuk ezen információk alapján azonosítani a felhasználókat.

 A használt marketingeszközöknek köszönhetően a böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot kezdeményez a Google szerverrel. Nincs befolyásunk azon adatok terjedelmére és további felhasználására, amelyeket a Google ezen eszköz használatán keresztül gyűjt, és ezért tudomásunk szerint tájékozatjuk Önt: Az AdWords konverzió integrálásával a Google megkapja az információt, hogy Ön az Internetes megjelenésünk megfelelő részét lehívta vagy az egyik hirdetésünkre kattintott. Ha regisztrált valamelyik Google szolgáltatásra, a Google társíthatja a látogatását a fiókjával. Akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az Ön IP címét, ha nem regisztrált a Google-ön vagy nem jelentkezett be.

A Google Ads szolgáltatásban a remarketing funkciót is használjuk. A remarketing funkció lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak olyan reklámokat mutassunk, amelyek a Google reklám hálózaton belüli más honlapon kifejezett érdeklődési körüknek megfelel (a Google keresésben vagy a YouTube és az úgynevezett "GoogleAds" vagy más honlapokon). Ezért a felhasználóknak a honlapon történt interakcióit elemezzük – pl.: milyen ajánlat tetszett a látogatónak – annak érdekében, hogy célzott reklámot tudjunk mutatni neki, ha más honlapokat látogat. Ennek érdekében a Google azon látogatók böngészőjében egy számot tárol el, akik bizonyos Google szolgáltatásokat használnak vagy oldalakat látogatnak meg a Google Display hálózatban. Ezt a számot úgy ismerik, mint "cookie", és arra használják, hogy a látogatásukat rögzítsék. A számot arra használják, hogy egyedileg azonosítani tudják a böngészőt egy bizonyos eszközön és nem a konkrét személyt, személyes adat tárolása nem kerül sor.

 Az ezen követési eljárásban való részvételt különböző módokon akadályozhatja meg: 
a) a böngészőszoftvere megfelelő beállításával, különösen a harmadik fél cookie-jainak kikapcsolásával nem fog harmadik fél szolgáltatóktól semmilyen reklámot kapni; 
b) a konverziókövető cookie-k kikapcsolásával, a böngészőjének olyan beállításával, hogy a cookie-k a www.googleadservices.com, https://adssettings.google.hu/authenticated domain által blokkolva legyenek, azzal, hogy eza beállítás törlődik, amikor Ön törli a cookie-jait; 
c) a http://www.aboutads.info/choices linken keresztül azon szolgáltatók érdeklődés alapú reklámjainak a kikapcsolásával, amelyek „A reklámokról” elnevezésű önszabályozó kampány résztvevői, azzal, hogy ez a beállítás törlődik, amikor Ön törli a cookie-jait; 
d) a böngészőiben a Firefox, az Internet Explorer vagy a GoogleChrome végleges kikapcsolásával a http://www.google.com/settings/ads/plugin linken, 
e) az Ön cookiepreferenciáinak megfelelő beállításával (kattintson ide). Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy nem tudja ezen ajánlat minden funkcióját teljes terjedelmében használni. 

A Google általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a Google általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, amely további információval szolgál a jogaival, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is:https://policies.google.com/privacy. A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges.A GDPR 46.cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Vagylagosan további információt talál a Network Advertising Initiative (NAI) honlapján is a http://www.networkadvertising.org címen. 

A Google Remarketing alkalmazást használjuk továbbá annak érdekében, hogy 6 hónapon belül újra felvegyük Önnel a kapcsolatot. Ezen alkalmazással a honlapunk meglátogatása után a hirdetéseink megjelenhetnek, amikor Ön tovább böngész az interneten. Ez az Ön böngészőjében tárolt cookie-k útján történik, amelyeket a Google arra használ, hogy rögzítse és értékelje az Ön különböző honlapok meglátogatása során tanúsított felhasználói magatartását. A Google így tudja meghatározni az Ön korábbi látogatásait a honlapunkon. A Google saját nyilatkozatai szerint a Google nem egyesíti az újraértékesítéssel összefüggésben gyűjtött adatokat az Ön Google által esetlegesen tárolt személyes adataival. A Google szerint különösen az álnevesítést használják az újraértékesítésre. 

Google Analytics

A Google Analytics a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) webelemzési szolgáltatása. A Google Analytics sütiket használ, hogy lehetővé tegye a weboldal üzemeltetője részére, hogy elemezze, hogy hogyan használják a felhasználók az oldalt. A süti által az Ön weboldalhasználatával kapcsolatban generált adatok általában továbbításra kerülnek a Google USA-ban lévő szerverére és ott tárolják azokat. A Google ezt megelőzően lerövidíti az IP-címet az Európai Unió Tagállamaiban és más, az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes országokban. Csak kivételes esetekben kerül továbbításra a teljes IP-cím az USA-ban lévő Google szerverre és kerül ott lerövidítésre. A böngészője által továbbított IP-cím a Google Analytics tekintetében nem kerül összekapcsolásra más Google adattal. A Google Analytics tárolt sütijei automatikusan törlésre kerülnek 14 hónap elteltével. 

A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további tájékoztatásért, kérjük, látogassa meg a https://www.google.com/analytics/terms/gb.html és a https://policies.google.com/?hl=en oldalakat! 

A Google Analytics deaktiválásához kattintson a következő linkre, hogy letöltse és telepítse a következő böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Más, a fentitől eltérő tartalmú cookie-t Webáruházunkban nem alkalmazunk.

Balmazújváros, 2021.12.02.

Balmaz-Sütőde Kft.
Adatkezelő

www.balmaz-sutode.hu

TERMÉKEINK

CUKRÁSZ TERMÉKEINK

FÜLEPÉK

TORTARENDELÉS

Központi elérhetőségünk

Készítette:
Pályázatok I Adatvédelmi tájékoztató I Impresszum

Üzleteink